Shogun Sushi Toronto

TITLE

Shogun Sushi Toronto

Painting of Shogun Sushi Toronto by Jenny Gordon